Rodo - Informator Dla Kontrahentów 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem jest Grupa Badawcza DSC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-238) przy ul. Ostrowskiego 30/12-14, podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000599781, nr REGON: 363653927, nr NIP: 8943072626, (dalej „My”, „Grupa Badawcza DSC” albo „Spółka”).


NA JAKIEJ PODSTAWIE SPÓŁKA  PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:
  • zawarcie i wykonanie umowy z Grupą Badawczą DSC;
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (np. wystawienie faktury);
  • prawnie uzasadniony interes Grupy Badawczej DSC (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z Grupa Badawcza DSC na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot);
  • wyrażona przez Państwa zgoda.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH?

Z każdym pytaniem/wątpliwością można zwrócić się do wyznaczonego przez nas Inspektora Danych Osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail:      ido@grupa-dsc.eu
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych
                           Grupa Badawcza DSC sp. z o.o.
                           ul. Ostrowskiego 30/12-14
                           53-238 Wrocław


SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE?

Otrzymaliśmy je:

1. bezpośrednio od Państwa;
2. od podmiotu, który zawarł ze Spółką umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz;
3. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z Grupą Badawczą DSC, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody (np. firma bazodanowa);
4. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.


JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzamy Pani/Pana dane tj.
 
1. dane kontaktowe;
2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
3. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line.
 
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Grupą Badawczą DSC;
3. w celu wykonania umowy zawartej ze Spółką na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot;
4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Grupie Badawczej DSC, np. wystawienia faktury lub rachunku;
5. w celach marketingowych produktów i usług Grupy Badawczej DSC;
6. jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą, będziemy
przetwarzać Państwa dane:

a) w celu marketingu podmiotów trzecich;
b) w celu udostępnienia Państwa danych osobowych przedsiębiorcom, z którymi Spółka współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych;
c) w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe (wywiady osobiste).


CZY MAJĄ PAŃSTWO OBOWIĄZEK PODAĆ DANE OSOBOWE?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Grupą Badawczą DSC, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.


JAKIE MAJĄ PAŃSTWO UPRAWNIENIA WOBEC SPÓŁKI W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo sprostowania oraz usunięcia Pani/Pana danych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

JAK COFNĄĆ ZGODĘ?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Spółce w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem,
tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Grupę Badawczą DSC jest legalne.


W JAKICH SYTUACJACH MOŻNA SPRZECIWIĆ SIĘ WOBEC PRZETWARZANIA SWOICH DANYCH?

Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych dla celów statystycznych. Informacja na ten temat jest przez Spółkę przekazywana dalej do firm bazodanowych (lub innego podmiotu prawnego) skąd tę informację otrzymaliśmy na mocy odpowiedniego upoważnienia.


KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi Grupa Badawcza DSC współpracuje („Partnerzy Grupa Badawcza DSC”), by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Partnerom Grupy Badawczej DSC, na których Państwo się zgodzą.
Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać. Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z naszą Spółką lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Grupa Badawcza DSC i jakie mogą być podnoszone wobec Spółki.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy  podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Grupa Badawcza DSC na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.


GDZIE MOGĄ PAŃSTWO WNIEŚĆ SKARGĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ?

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


JAK NIE BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANYCH OSOBOWYCH?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).

Internetowe panele on-line oparte na technologii ovh

Wyobrażacie sobie Państwo superszybki panel internetowy, niezawodny i w 100% bezpieczny? Teraz to możliwe! Grupa Badawcza DSC wraz z parterem technologicznym firmą i-Pi chcąc swoim Klientom zapewnić najwyższy poziom dostępności, integralności i poufności gromadzonych danych, uruchamiają nowy wachlarz zindywidualizowanych USŁUG PREMIUM, opartych na technologii OVH.


Czytaj więcej