Metodologia 

Badania ilościowe

Przeprowadzane są z reguły na grupie wielu osób. Ich głównym zadaniem jest przeprowadzenie pomiaru, np. liczby sprzedanych produktów danego rodzaju, ilości osób rozpoznających daną markę, itp. 
Badania ilościowe pozwalają na zgromadzenie informacji oraz ich zestandaryzowanie. Jednocześnie dają możliwość sprawdzenia skali zjawiska, która jest istotna dla zlecającego przeprowadzenie badania.
Do popularnych metod w tym obszarze zaliczane są:
 • CATI
 • CAWI
 • PAPI
 • CAPI
 • CASI
Dobór odpowiedniego sposobu daje szansę na sprawdzenie konkretnych obszarów, a wyniki pozwalają odnaleźć stosowne rozwiązania. Więcej o technikach ilościowych - czytaj dalej: PRZEWODNIK PO TECHNIKACH BADAWCZYCH.

Badania jakościowe

Przeprowadzane są na zróżnicowanych grupach respondentów. Ich głównym celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie „dlaczego?”, „jak?. Badania jakościowe pozwalają sprawdzić emocje, odczucia, opinie użytkowników. Skierowane są na proces, nie na ilość. Umożliwiają dogłębne poznanie danego zjawiska, a niekiedy zwracają uwagę na zjawiska pomijane, czy nie zauważane wcześniej. Do popularnych metod, stosowanych w badaniach jakościowych należą:
 • MYSTERY SHOPPER
 • IDI
 • TIDI
 • FGI
Więcej o technikach jakościowych - czytaj dalej: PRZEWODNIK PO TECHNIKACH BADAWCZYCH.

PRZEWODNIK PO TECHNIKACH BADAWCZYCH

CATI (Computer Aided Telephone Interviews)
Typ badań ilościowych przeprowadzanych metodą wywiadów telefonicznych przy wsparciu komputera. Technika CATI umożliwia realizację dużych prób celowych oraz ogólnopolskich w krótkim czasie i przy ograniczeniu kosztów. Realizujemy zarówno badania w zakresie B2B jak i B2C.
Wsparcie oprogramowania komputerowego SURNEO pozwala na szybki transport danych po zakończonej rozmowie, co zdecydowanie ogranicza też przygotowanie raportów z zakończonych działaniach. Pracujemy w oparciu o nowoczesne rozwiązania IT. Zapewniamy pełną kontrolę oraz nadzór doświadczonego personelu.
 
CAWI (Computer Assisted Web Interviews)
Rodzaj badań ilościowych przeprowadzanych metodą wywiadu za pośrednictwem Internetu. Zaletą tej techniki jest możliwość wykonania bardzo dużej ilości prób. Liczna grupa panelistów w ramach prowadzonych przez nas paneli dedykowanych czy tematycznych może przeprowadzić w tym samym i krótkim czasie wywiady ze znaczną liczbą respondentów. Ta technika daje szansę na dotarcie także do specyficznych grup oraz odpowiednie filtrowanie i modyfikowanie pytań w czasie rozmowy. Wykorzystujemy w naszej pracy zaawansowane rozwiązania multimedialne. Technikę CAWI stosujemy między innymi przy weryfikowaniu satysfakcji klientów, kontroli efektywności kampanii marketingowych, czy pre-testach.
 
PAPI (Paper And Pen Personal Interview)
Stanowi klasyczną metodę w badaniach ilościowych z wykorzystaniem tradycyjnego kwestionariusza. Technika koncentruje się na gromadzeniu danych poprzez bezpośrednią rozmowę ankietera z respondentem z wykorzystaniem kwestionariusza papierowego. Zaletą tej techniki jest jej bezpośredni charakter, określone typy respondentów preferują bezpośredni kontakt – „face to face”. Najczęściej ta metoda stosowana jest w domach prywatnych bądź biurach respondentów, niekiedy również na ulicy. Wyniki badań ilościowych są kodowane przez naszych koderów do macierzy SURNEO.

MYSTERY SHOPPER
Celem audytu tajemniczego klienta jest określenie jakości obsługi oraz satysfakcji klienta. Istotą tej metody jest obserwacja uczestnicząca, poczyniona przez odpowiednio przygotowaną do tego celu osobę, udającą przeciętnego klienta. Może zweryfikować wiedzę sprzedawcy bądź konsultanta, zebrać informacje odnośnie szybkości obsługi, a nawet estetyki punktu sprzedaży.
Badanie typu „Mystery Shopper” nastawione jest na weryfikację kadry zarządzającej, a nie pracowników. Metoda „Tajemniczy Klient” jest niejednokrotnie niezbędnym elementem działań majacych na celu podwyższenie standardów obsługi w danej placówce.

IDI (Individual In - Depth Interviews)
Pogłębiony wywiad stanowi rodzaj badania jakościowego i jest przeprowadzany indywidualnie z respondentem. Stanowi jedną z najczęściej i najchętniej wykorzystywanych metod. Do tego rodzaju działań zaliczane są tradycyjne rozmowy „twarzą w twarz” . Wywiad przeprowadzany jest w atmosferze swobodnej, zapewniającej komfort rozmówcy, a pytania mają charakter otwarty. Istotne znaczenie ma tu postawa ankietera, którego zadaniem jest zapewnienie wrażenia poufności, zrozumienia, pewnej intymności. Ma to umożliwić szczerze wypowiedzi. Przeprowadzenie takiego badania jakościowego daje możliwość lepszego zrozumienia potrzeb grupy docelowej.

TIDI (Telephone Individual In - Depth Interviews)
Pogłębiony wywiad. W odróżnieniu od badania IDI, tego typu wywiady przeprowadzane są z wykorzystaniem telefonu. 

FGI (focus group interview) 
Popularne "fokusy" czyli technika stosowana podczas realizacji badań jakościowych. Grupowy wywiad zogniskowany to dyskusja prowadzona przez specjalnie przeszkolonego moderatora na podstawie przygotowanego wcześniej scenariusza.

Moderator, mając opracowany scenariusz, potrafi wydobyć z uczestników dyskusji ich prawdziwe odczucia odnośnie badanego zagadnienia. Zastosowanie dyskusji grupowej pozwala dodatkowo na konfrontowanie i uzupełnianie opinii uczestników dyskusji. W czasie dyskusji dość często wykorzystuje się różnorodne techniki projekcyjne (kolaż, testy zdań niedokończonych, personifikację etc.) w celu pogłębienia eksplorowanego tematu o mniej uświadamiane opinie.

W dyskusji grupowej uczestniczy zwykle około ośmiu osób (choć zdarzają się sytuacje, ggy stosujemy tzw. diady czy triady, gdzie zapraszamy mniejsza liczbę uczestników). Sama dyskusja odbywa się w sali fokusowej umożliwiającej rejestrację audio i/lub wideo, podgląd na żywo dzięki zastosowaniu lustra weneckiego, a także transmisję on-line w jednej z technologii webstreamingu, np. focus vision (jeśli istnieje potrzeba zdalnego obserwowania dyskusji przez klienta).

PROFESJONALNE WSPIERANIE SPRZEDAŻY - GENEROWANIE LEADÓW SPRZEDAŻOWYCH

Chcecie Państwo zwiększyć sprzedaż przy optymalizacji kosztów handlowych? Reklama? Proponujemy pójście o krok dalej - naszą nową usługę w obszarze GENEROWANIA LEADÓW

Nasz wykwalifikowany zespół pomoże znaleźc Państwu to dane kontaktowe do konkretnych klientów (osób lub firm) zainteresowanych zakupem określonych towarów lub usług. 

Leady przez nas pozyskiwane mogą być wygenerowane w celu:

 • przeprowadzania dalszych działań sprzedażowych przez handlowców;
 • rekrutacji potencjalnych beneficjentów do prowadzonych przez dany podmiot szkoleń itp.

Wspieramy startupy!

Wrocławskie ośrodki badawcze oferują nowoczesne laboratoria i aparaturę, a także wykwalifikowanych specjalistów do ich obsługi i wsparcia. Instytut Grupa Badawcza DSC został przyjęty do grona najlepszych ośrodków wspierających rozwój regionalnych STARTUP-ów!


Czytaj więcej